Материалы

Филологическая серия №2, 2016

1. Ақыт Үлімжіұлы шығармаларындағы діни ағартушылық аңсар

Амренов А. Д.

2. Мақыш Қалтайұлы мысал өлеңдеріндегі дәстүр жалғастығы: әлемдік және қазақ мысал жанры негізінде

Амренов А. Д., Қабышев Т. Б.

3. Современные направления в исследовании филологической урбанистики

Андрющенко О. К., Суюнова Г. С.

4. Черты национального характера в русских пословицах

Ахмедова А. К., Раимбекова А. А.

5. Метатекстовые характеристики терминологической дефиниции

Ахметбекова А. М.

6. Қ. Мырзалиев – табиғат суретшісі

Баратова М. Н., Нуркина Н. А.

7. Тема любви в прозе Максима Горького (на примере сказки «Девушка и смерть»)

Бекмырза Б. Ж.

8. Лексикографияның қайнар көзі – араб тіліндегі лұғаттар

Бектемірова С. Б., Қарағойшиева Д. А.

9. Образ автора как художественное единство (на материале сборника Ж. Нуркенова «Прощальный взмах руки»)

Гаранина Е. П.

10. Қазақ және орыс тілдерінің лексикалық жүйесін контрастивтік барлау

Жақыпов Ж. А.

11. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ романының жанрлық сипаты мен ерекшеліктері

Жанұзақова Қ. Т., Панзабек Б.

12. А. Байтұрсынұлы еңбектеріндегі функционалды морфология көріністері

Жолшаева М. С.

13. Фольклор и авангард в творчестве С. А. Есенина

Жумсакбаев А. Т.

14. С. Торайғыров өлеңдеріндегі «түн», «қараңғы», «жол» ұғымдарының ерекшелігі

Жүсіпов Н. Қ., Баратова М. Н.

15. Модели дистанционного обучения иностранным языкам в современной образовательной парадигме

Ибраева А. Б., Уразбаева С. А.

16. Көркем өнерді танудағы эстетикалық категориялар

Қадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Жәмбек С. Н.

17. О грамматических показателях заимствованных слов в современном русском языке

Казкенова А. К.

18. Сөйлеу актілері теориясы және оның қазіргі тіл білімінде алатын орны

Капанова Д. Е., Рахимбекова Г. О.

19. «Ай», «күн» космонимдерінің лингвомәдени сипаты

Қарсыбаева Г. Т., Рысберген Қ. Қ.

20. Лингвокультуремы – соматизмы «көз», «бел» и «бауыр» как маркеры репрезентации фоновых знаний

Кульбаева Б. Т.

21. Коннотации как созначения лингвокультуремы в передаче культурной информации

Кульбаева Б. Т.

22. Лингвоелтанымдық сөздік жасаудың әдіснамалық негіздері және елдің туристік имиджін арттыру мәселелері

Құрманбаева Ш. Қ.

23. Инструментальный анализ: движение основного тона в изолированных словах казахского языка

Мадиева Г. Б., Кондыбаева Р. Ж.

24. Қазақ хандығы дәуіріндегі ақын-жыраулар асыл мұрасы

Мәмбетов Қ. С., Мәмбетова М. Қ., Искакова Г. Н.

25. Контенты сайтов: их влияние на казахстанский социум

Нуршаихова Ж. А., Ихсангалиева Г. К., Екшембеева Л. В.

26. Қазақ әдебиетіндегі арнау табиғаты

Оразханова М. И.

27. Жарнама мәтінін түсіну және оның инференция үдерісі. Инференция ұғымы

Пиязбаева А. Б., Фазылжанова А. М.

28. Teaching intercultural communication competence through speaking

Sagitova Zh., Mirzambetova Zh., Ainabayeva Z.

29. Сыр бойы ақындарының әдеби-шығармашылық орта дәстүрі

Сатемирова Д. А.

30. Кейбір этнотұрақты тіркестер халық рухының айқын көрінісІ

Сейітова Ш. Б.

31. Бейвербалды амалдардың зерттелуі

Түйте Е. Е., Кенжебеков А. Х.

32. Концепция образа матери в поэзии Е. Есенина и М. Жумабаева

Умарова Г. С., Ыбраева Р.

33. Д. Исабековтің «Дермене» повесінің тілІ

Ысқақова Б. Д.