Материалы

Филологическая серия №2, 2020

1. КУЛЬТУРНЫЕ КОДЫ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИАТЕКСТАХ КАЗАХСТАНА

М. М. Аймагамбетова

2. О СМЫСЛЕ КАК РЕАЛЬНОСТИ РЕЧЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ

М. К. Акошева

3. ТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ И ДЕФИНИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ ГРАМОТНОСТЬ И ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

А. Алдабердикызы, О. М. Макашева, П. П. Махашова

4. СЫНИ ДИСКУРС-АНАЛИЗ (СДА) – ӘЛЕУМЕТТІК ҚҰБЫЛЫСТЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТИІМДІ ЗЕРТТЕУ ҚҰРАЛЫ

С. Т. Алпысбаева, В. У. Махпиров

5. ONLINE AND OFFLINE AS MIXED REALITY

A. V. Aliyassova, K. K. Karimova

6. ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF «FLUENTU» MOBILE PLATFORM IN LEARNING ENGLISH LANGUAGE

A. G. Altynbekova, R. F. Zhussupova

7. CONTRASTIVE-COGNITIVE ANALYSES OF LINGUOCULTUREME «KRASNIY», «KYZYL», «RED»

G. K. Ayupova, B. Kh. Galieva, A. K. Aipova

8. О ГРАНИЦАХ ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕРМИН» И «ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Ж. Т. Балмагамбетова, А. К. Искажимова

9. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕМА В КАЗАХСКОЙ ДРАМЕ

Ж. С. Бейсенова, А. Оразалина

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАЦИОННЫХ НАВЫКОВ У КАЗАХСКОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ

Д. Р. Бекбаева, Г. А. Атембаева

11. ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА БЕЙВЕРБАЛДЫ КОММУНИКАЦИЯ ҚҰРАЛДАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

М. М. Дуйсенова, А. А. Абдукаримова

12. ВЕРБАЛЬНЫЕ И НЕВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ТУРЕЦКОМ И АРАБСКОМ ЯЗЫКАХ

Э. З. Дулаева, Ф. З. Мамедова

13. ЯЗЫК КАК ОСНОВНОЙ ИНСТУМЕНТ ОТРАЖЕНИЯ КАРТИНЫ МИРА, МЫШЛЕНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

Г. Б. Жумабекова, А. А. Капезова

14. ӘБІШ КЕКІЛБАЙ КӨСЕМСӨЗІНДЕГІ ТӘУЕЛСІЗДІК ТОЛҒАУЫ

Г. А. Жумабекова, Р. М. Муталиева

15. THE PROBLEM OF THE LYRICAL HERO

K. P. Zhussip, N. K. Zhussupov, M. N. Baratova

16. АБАЙ МҰРАСЫН ОТБАСЫЛЫҚ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

Л. Н. Ибраимова, Ш. Қ. Айнақожаева

17. МАҒЖАН ДӘСТҮРІНІҢ ӨМІРШЕҢДІГІ

Ж. Т. Қадыров, А. Сәркенқызы

18. ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМЫНДАҒЫ «ЕРТОҚЫМ» КОНЦЕПТІСІ

Қ. Т. Қаирбаева, Г. Т. Кәріпжанова

19. ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ МАҚСАТ КАТЕГОРИЯСЫ

Г. С. Косымова, Ж. Б. Бурибаева

20. МОДАЛЬДІ МӘННІҢ ЭТНОТАНЫМДЫҚ ҚОЛДАНЫСТАР АРҚЫЛЫ ЖАСАЛУЫ

Ж. А. Құсайынова

21. ЖАҢА МЕДИА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚОҒАММЕН БАЙЛАНЫСТЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ

Х. С. Молдабаев

22. ФРАЗЕОЛОГИЗМ-ТЕРМИНДЕРДІҢ ЛЕКСИКАЛЫҚ-ТАҚЫРЫПТЫҚ ТОПТАСТЫРЫЛУЫ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ (ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ)

И. С. Муратбаева

23. NEW FEATURES OF 21ST CENTURY LIBRARIES

G. E. Nadirova

24. АРЕАЛЬНО-РЕГРЕССИВНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ТОПОНИМОВ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА

В. Д. Нарожная, М. И. Кадеева, Ж. Б. Бектурова

25. КӘСІБИ МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯНЫ ОҚЫТУҒА БАҒЫТТАЛҒАН LSP-ДЫҢ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

А. Б. Нурсейт, А. Б. Нурсейт, М. М. Шайжанова

26. ПРОЦЕСС ПОНИМАНИЯ КАК СЛОЖНЫЙ АКТ МЫШЛЕНИЯ

К. Х. Рахимжанов

27. НАНЫМ-СЕНІМДЕРІНІҢ ТІЛДІК-ТАНЫМДЫҚ КӨРІНІСІ

Г. Қ. Рысбаева, Ш. А. Адильбаева, Ж. Т. Исаева, Ғ. Ж. Тұңғышбаева

28. ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ПРОФЕССОР Б. САҒЫНДЫҚҰЛЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ ТҰЖЫРЫМДАРЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

М. Б. Сабыр, Г. Қ. Төлекова  

29. ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ КОМПАРАТИВТЕРДІҢ ТАБИҒАТЫ

Э. М. Самекбаева  

30. АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ТЕҢЕУЛЕРДІҢ МАҒЫНАЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУ НЕГІЗДЕРІ

Ф. Т. Саметова, Ә. С. Муктарова  

31. С. МҰҚАНОВТЫҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ КОМПАРАТИВТЕР

А. Сәркенқызы, Ж. Т. Қадыров  

32. ҚАЗАҚСТАНДА САЛҒАСТЫРМАЛЫ ТІЛ БІЛІМІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫЛАР

Б. Сағындықұлы, Ж. Т. Толегенова  

33. RECIPROCAL TEACHING AS ONE OF THE POWERFUL TOOLS IN A LANGUAGE CLASSROOM WITHIN THE FRAMEWORK OF UPDATED CONTENT OF EDUCATION

X. S. Tatarchuk  

34. О СЕМАНТИЧЕСКИХ ВИДАХ АВИАЦИОННОЙ МЕТАФОРЫ

А. М. Тенбаева  

35. THE WRITER’S ARTISTIC WORLD AND ARTISTIC IDEA

K. A. Toleubayeva  

36. СВОЕОБРАЗИЕ СТИЛЯ АНГЛИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ ОСКАРА УАЙЛЬДА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»)

Т. М. Тулегенов  

37. НЕ-СОБЫТИЕ И ПОВЕСТВОВАНИЕ В «ПЕТЕРБУРГСКИХ ПОВЕСТЯХ» Н. ГОГОЛЯ

К. Б. Уразаева, И. В. Моклецова, Ж. К. Азкенова  

38. КЛАССИКАЛЫҚ БАЛАЛАР ПРОЗАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ХАРАКТЕР

А. Ә. Үсен, А. Қ. Қанаткерей  

39. УАҚЫТ ҰҒЫМЫНА ҚАТЫСТЫ МИФОЛОГЕМАЛАРДЫҢ ЭТНОМӘДЕНИ ҚЫРЫ

Р. М. Ускенбаева  

40. ЕСКЕРТКІШТЕР ТІЛІНДЕГІ ЗАТ ЕСІМНІҢ ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ

Г. Ж. Утегенова, А. А. Шойбекова, Н. Ш. Базарбекова  

41. АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕР МЕН ОЛАРДЫ ҮЙРЕТУ ЖОЛДАРЫ

М. М. Шайжанова, А. Б. Нурсейт, А. Б. Нурсейт  

42. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ СӨЗ БАСЫНДАҒЫ ДАУЫССЫЗ ДЫБЫСТАР ТІРКЕСІМІ

В. А. Шнайдер, Ғ. Қ. Резуанова  

43. М. ТЫНЫШПАЕВТЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ТҰЖЫРЫМДАРЫ

Ш. Ш. Жалмаханов, М. Ә. Маретбаева, Ә. Т. Толысбаева  

44. ТӘУЕЛСІЗДІК АҢСАРЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫ

А. Т. Турганбекова, Ә. Д. Әміренов