Материалы

Филологическая серия №1, 2020

1. МИФТІК ЛЕКСИКАНЫҢ СЕМАНТИКАЛЫҚ ТОПТАРЫ

А. И. Аканова

2. ЦИФРЛЫҚ БАҚ, ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕР ЖӘНЕ ОНДАҒЫ ЖУРНАЛИСТІҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ӘЛЕУЕТІ

М. Амантай, А. Ф. Зейнулина

3. NARRATIVE SELF-PRESENTATION OF TEENAGERS ON INSTAGRAM SOCIAL NETWORK

A. V. Aliyassova, K. K. Karimova

4. ЖАЗУ ТІЛІН ДАМЫТУДЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ

Н. Ә. Әміреев, З. Уралова, Р. Кәрімбаева

5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА

Б. К. Базылова, Ж. Ж. Ибраимова

6. СЫРБАЙ МӘУЛЕНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ТҮР-ТҮСТІҢ СИМВОЛДЫҚ МӘНІ

А. Х. Бекбосынова, А. А. Мақатова

7. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ БУДАН АТАЛЫМДАРДЫҢ ТІЛДІК СИПАТЫ

Г. Т. Болат

8. КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ АНТОНИМДІК ҚАТЫНАСТАР

М. Ғ. Ғабдулина, Ж. Т. Қадыров, Г. К. Синбаева

9. ҰЛТТЫҢ ИММУНИТЕТІ – ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТА (МӘШҺҮР ЖҮСІП МҰРАЛАРЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР НЕГІЗІНДЕ)

Б. Ғ. Ғалымжанов

10. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ФЕНОМЕНДЕРІ АДАМЗАТТЫҢ МӘДЕНИ-ТАРИХИ ТРАНСФЕРТТІҢ ТӘЖІРИБЕСІНІҢ БЕЙНЕСІ

С. Б. Даутова, Б. Р. Оспанова

11. ЗВУКООБРАЗ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (К ВОПРОСУ О ПОЭТИКЕ)

Л. Н. Демченко

12. CONTRASTIVE ANALYSIS OF PRONUNCIATION IN KAZAKH, RUSSIAN AND ENGLISH
AND ITS APPLYING IN FLT

G. N. Dukembay, A. Iskendrkyzy 

13. ЭТНОГРАФИЗМДЕРДІҢ АУДАРМАДАҒЫ КӨРІНІСІ (ТУЫСТЫҚ АТАУЛАР НЕГІЗІНДЕ)

Қ. С. Ерғалиев, Қ. Агинбаева, С. Ж. Ерғалиева 

14. С. МҰҚАНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН БЕЙВЕРБАЛДЫ АМАЛДАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСЫ

М. Т. Есматова, Ж. Т. Қадыров, Г. С. Казыбаева 

15. ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕЧЕВОГО ЖАНРА ТОСТ

Б. С. Жумагулова, Р. А. Нургазина 

16. SYNTACTIC ANTONYMIC FEATURES OF PROVERBS IN THE ENGLISH AND KAZAKH LANGUAGES

G. B. Zhumabekova, R. F. Zhussupova, A. Tolegen 

17. ҚАЗАҚ ФОЛЬКЛОРТАНУ ҒЫЛЫМЫ ЖӘНЕ С. ҚАСҚАБАСОВ ЗЕРТТЕУЛЕРІ

Н. Қ. Жүсіпов, Г. К. Шахажанова 

18. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ДІН МӘСЕЛЕСІ

 Г. Қ. Жүсіпова, Е. Қ. Жүсіпов, З. Е. Қуандық

19. ТҮРКІ ӨНЕРІНДЕГІ ӘЙЕЛ БЕЙНЕСІ

Г. Қ. Жүсіпова, Е. Қ. Жүсіпов, З. Е. Қуандық 

20. PROBLEMS OF STYLE

K. P. Zhussip, N. K. Zhussupov, M. N. Baratova 

21. ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМ БІРЛІКТЕРІНІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Г. К. Катбаева, Н. К. Абдраев 

22. ЭТНОГРАФИЯЛЫҚ САРЫНДАРДЫҢ БЕРІЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Б. Қ. Қапасова, С. Т. Елікпаев, Р. О. Жұманбаева 

23. ЯЗЫКОВАЯ АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Ж. Ж. Кузембекова, С. С. Сагатова, Б. Н. Наубай 

24. ҚАЗІРГІ ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ ДИСКУРС МӘСЕЛЕСІ

М. С. Кулахметова, М. А. Рамазанова 

25. INTERLINGUAL PROBLEMS OF TRANSLATION

G. Kurebayeva 

26. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МАСС-МЕДИАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ҚЫРЛАРЫ

Қ. С. Құлманов, М. Б. Нұртазина, Ә. Құрмашқызы 

27. САЯСИ ДИСКУРС: БАРАК ОБАМАНЫҢ ЕЛ АЛДЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНЕ ФОНОСТИЛИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

Ә. Ж. Құрманова, Г. К. Сарсикеева 

28. ЛӘЗИЗА СЕРҒАЗИНА – ЖУРНАЛИСТ, КӨРНЕКТІ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ

З. Х. Латыпова, Н. Докторханқызы 

29. ӘРТҮРЛІ ЖҮЙЕДЕГІ ТІЛДЕРДЕ ТҮР-ТҮСТІ СИПАТТАУДЫҢ ӨРІСТІК ҰСТАНЫМЫ

Ш. Мажитаева, Ж. А. Қасқатаева 

30. ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ

Т. А. Морозова, А. Ж. Шайкенова  

31. ЖАҺАНДАНУ ҮРДІСТЕРІ ДӘУІРІНДЕ БАҚ-ТЫҢ СӨЙЛЕУ ФОРМАЛАРЫН ЖАҢАРТУ

М. Б. Нұртазина, Қ. С. Құлманов, Ә. Құрмашқызы 

32. «САТЫЛАЙ КЕШЕНДІ ОҚЫТУ» – ҚҰЗІРЕТТІ МҰҒАЛІМ ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯ

Н. А. Оразахынова, Г. М. Кенжебаева, Ә. П. Шаһарман 

33. THE APPLICATION OF INFORMATION
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO THE STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

G. O. Rakhimbekova, D. E. Kapanova 

34. ГАЛЛИЦИЗМЫ В СИНТАКСИСЕ РУССКОГО ЯЗЫКА КОНЦА 18-ГО – НАЧАЛА 19-ГО ВЕКОВ

С. Н. Сеидомарова 

35. SEMATIC AND STRUCTURAL TYPOLОGY OF «BODY IDIOMS» IN ENGLISH

S. M. Smirnova, A. K. Aktas 

36. О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЗООМОРФНЫХ ОБРАЗОВ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В СТИХОТВОРНОМ ТЕКСТЕ

А. М.Тенбаева 

37. АЛАШШЫЛ ӘДЕБИЕТТЕГІ ТУҒАН ЖЕР КОНЦЕПТІ

А. Ә. Үсен 

38. РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЯЗЫКУ

А. К. Хусаинова, А. Д. Карыбаева 

39. ИТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА ҚОЛДАНЫСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

А. Ж. Шайкенова, Т. А. Морозова 

40. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ

Н. А. Шахметова 

41. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЛИГИОЗНОГО ДИСКУРСА

Ә. П. Шаһарман 

42. ҚАЗАҚ ТІЛІ СИНТАКСИСІН ДӘУІРЛЕУ НЕГІЗДЕРІ

Б. Сағындықұлы, Д. Жұмабаев 

43. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

С. Т. Игликов