Материалы

Филологическая серия №4, 2019

1. Қ. П. ЖҮСІПТІҢ ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЕҢБЕКТЕРІ

А. О. Абдырова

2. МЕСТО КОНЦЕПТА В КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

Г. К. Абзулдинова

3. ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНІҢ СЕПТІК КАТЕГОРИяСЫ

С. К. Ажигенова, А. С. Жантуганова, М. Н. Ергалиева, М. А. Маясарова, З. Е. Томпиева

4. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ МИФТІК «ҚАБАТ» ЖӘНЕ МИФОПОЭТИКАЛЫҚ БЕЙНЕ

Ж. Ә. Аймұхамбетов, Ж. Кокбас

5. БАЛАБАҚШАДА ТІЛДІК ОҚЫТУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Г. Арынтаева, М. Т. Кожаканова, А. Е. Ниязова

6. КӨРКЕМ МӘТІН ОНОМАСТИКАСЫ МӘСЕЛЕСІ

Г. К. Әбішева, А. Қ. Тұрышев

7. КӨНЕ ТҰЛҒАЛЫ КІСІ ЕСІМДЕРІНІҢ ТАРИХИ-ЭТИМОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ ШЫҒУ УӘЖДЕРІ

Б. Әбдуәлиұлы

8. «THE WORD ABOUT IGOR’S REGIMENT» AS AN EXAMPLE OF ANCIENT RUSSIAN ELOQUENCE

A. О. Abaganova, S. B. Kuluspaeva

9. АҒЫЛШЫН ТІЛІНІҢ ШАҚ ФОРМАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ӘДІСТЕРІ

А. Байгуанышева, М. Т. Кожаканова

10. ЖУРНАЛИСТИКАДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ ПРИНЦИПТЕРІ

Ф. Балғожиев, Н. Нұрланова, Э. Ғилажева

11. ҚАЗАҚ ТЕРМИНТАНУЫ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАТТАРЫ

С. Б. Бектемирова, З. А. Умирова

12. МАТРИЦА СЛОВА (АБСОЛЮТА)
КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО ЗНАНИЯ В МЕТАПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЯХ: ДИСКУРСНАЯ ПРАКТИКА

А. А. Гируцкий

13. ЛЕКСИКАЛЫҚ КІРІГУ МӘСЕЛЕЛЕРІН ЗЕРТТЕУДЕГІ ЛИНГВОКОНТАКТОЛОГИЯНЫҢ ДӘСТҮРЛІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ТЕОРИЯЛАРЫ

Г. А. Досжан

14. «АҚЖОЛ» МАТЕРИАЛДЫҚ БАЙЛЫҚ ТУРАЛЫ

С. Т. Елікпаев, Б. Қ. Қапасова

15. ТӘУЕЛСІЗ ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ

С. Т. Елікпаев, Б. Қ. Қапасова

16. THE CONCEPT OF LANGUAGE PERSONALITY

S. Yessimkulova, Z. Otarbekova

17. О. БӨКЕЙДІҢ «АРДАҚ» АТТЫ ӘҢГІМЕСІНДЕГІ БЕЙВЕРБАЛДЫ АМАЛДАР ЖӘНЕ АУДАРМАДА БЕРІЛУІ

Н. Жұмай

18. MASTERY OF SHAKARIM

K. P. Zhussip, N. K. Zhussupov, M. N. Baratova

19. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А. Ф. Зейнулина, А. Е. Досмадиярова 

20. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
В СФЕРЕ СМИ: НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ И МЕРЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ

 А. Ф. Зейнулина, А. Е. Досмадиярова

21. КОРАН И ВОСТОЧНЫЙ ФАКТОР ЛИРИКИ ПОЭТА

А. Ф. Зейнулина, К. Н. Канапьянов 

22. ЖИЗНЬ КАК «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА»:
О ТВОРЧЕСТВЕ СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА ШЕВЧЕНКО

О. А. Иост, Е. А. Новосёлова 

23. ҚАЗАҚ, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДЕГІ «ЕР» ЖӘНЕ «ӘЙЕЛ» БЕЙНЕЛЕРІНІҢ ЛИНГВОМӘДЕНИ КӨРІНІСІ

 Г. К. Исмагулова, Д. Е. Капанова

24. К ВОПРОСУ ОБ АСПЕКТАХ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

К. С. Кенжигожина, Е. Н. Нурахметов 

25. КҮРДЕЛІ ҚҰРАМДЫ ЕТІСТІКТІ ТІРКЕСТЕРДІҢ ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫ

 А. Мурсал

26. ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 С. Ж. Мухаметкалиева

27. ИДИОЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА
(НА МАТЕРИАЛЕ РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКОВ)

Ж. Т. Оспанова 

28. К ВОПРОСУ О КАТЕГОРИИ МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

 Н. Е. Савчиц

29. АФОРИЗМДЕРДІҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕГІ РӨЛІ

 Ұ. Сартпай, М. Т. Кожаканова

30. ТОЛЫМСЫЗДЫҚТЫҢ МОРФОСИНТАКСИСТІК КӨРІНІСІ

 Б. Ж. Сарыбаева

31. ХАЛЫҚТЫҚ КОСМОНИМДЕР – ЭТНОМӘДЕНИ ДЕРЕККӨЗ

 М. М. Снабекова, М. С. Атабаева

32. ҒАЛАМТОРДАҒЫ ЭТНИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМНЫҢ ТІЛДІК ЫҚПАЛЫН ТАЛДАУ

 А. Қ. Таусоғарова, Л. Ж. Байсова

33. КҮРДЕЛІ СӨЗДЕР МЕН ТҰЛҒАЛАР

А. Қ. Тұрышев 

34. Қ. ЖҰБАНОВ – ТІЛДІҢ ТАРИХЫ

 А. Қ. Тұрышев, А. С. Шакиржанова

35. КОГНИТИВТІК ЛИНГВИСТИКА ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯ

А. Қ. Тұрышев, Б. А. Қаратай 

36. КӨНЕ ТҮРКІ ОЙМА ЖАЗУЫ

А. Қ. Тұрышев, А. С. Шакиржанова 

37. АҚЫН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ТИПОЛОГИЯЛЫҚ ӨРІСТІҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ

Қ. М. Хамзина 

38. THE IMAGE OF AN OFFICIAL IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS OF AMERICANS

G. A. Khamitova, A. V. Aliyassova, A. Zh. Kairambaeva 

39. ПОРТРЕТИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ

 А. А. Шахин, Г. Мусаканова

40. ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЗАХСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР

 Н. А. Шахметова, Г. С. Самсенова, М. Зима

41. ӨҢІРЛІК МЕРЗІМДІ БАСПАСӨЗ: САЯСИ ЖАҒДАЙ МЕН ҰЛТТЫҚ ИДЕЯ

 М. Б. Шындалиева, А. П. Жанысбаева

42. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘТІНДЕРДІ АУДАРУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

 К. К. Дүйсекова, М. Қ. Джунусбаева

43. ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ ТЕКСТОВ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

 Ж. Т. Бимагамбетова, Г. К. Жантлеуова, К. Сагидолдин

44. ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ C РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

 Ж. Т. Бимагамбетова, А. Ш. Муртаза, А. М. Абирова, У. Б. Байлиева