Материалы

Филологическая серия №2, 2019

1. Білім берудің қазіргі технологиялары: дәстүрлі әдіс пен жаңаша көзқарас (ЖОО-да М. Әуезовтің әңгімелерін оқыту негізінде)

Абдимомынов Е. Б.

2. Preparing a multilingual personality using modern technology

Aikenova R., Omarova S. K., Iskakova Zh. M.

3. К вопросу o стратификации семантики

Акошева М. К.

4.Классификация упражнений для развития навыков письменной речи на уроках английского языка в V и VI классах

Алиева А. А.

5. Augmented reality as an effective educational tool

Akhmetova А. A., Dukembay G. N.

6. Language policy in post-Soviet countries

Akhmetova А. A., Niyazova A. Y.

7. Обучение языкам на основе художественного текста

Аязбаева Б. К.

8. Термин и терминология как категории теории языка

Балмагамбетова Ж. Т., Искажимова А. К.

9. Анализ функционирования казахоязычных вкраплений в современном публицистическом дискурсе

Балмагамбетова Ж. Т., Стеничкина Т. В.

10. Жоғарғы сынып оқушыларының сөз мәдениетін қалыптастырудағы диалогтік қарым-қатынастың маңызы

Беркінбаева Г. О., Исаева Ж. И.

11. Қазақ фольклорындағы тарихи жырдың қалыптасу факторлары: кейіпкерлер бейнесі

Даутова Г. Р., Султан Е.

12. Formation of reader competence while studying Shakespeare in the 9th grade

Demezhanov T. M., Dyusekenov I. M.

13. Adaptation of foreign students to the conditions of Kazakhstan universities and the pecularities of their problems

Dosanova A. M., Shoibek A. Zh.

14. Халықаралық құқықтық мәтіндерді аударудың лингво – мәдени факторлары

Дүйсекова К. К., Джунусбаева М. Қ.

15. Сравнение морфологических правил глагола казахского и турецкого языков

Жеткенбай Л., Шәріпбай А., Бекманова Г., Қажымұхан Д., Каманур У.

16. Шет тілі ретінде қазақ тілін оқыту

Жорокпаева М. Д., Муканова К. К., Курмамбаева К. С.

17. Типологические особенности высказываний с семантикой призыва в сопоставительном аспекте

Жумабекова Б. К., Каирбаева А. К.

18. Кітапхананың ақпараттық іс-әрекетіндегі маркетинг

Жумабекова Д. А., Зейнулина А. Ф.

19. Репрезентация фразеологических единиц с соматическим компонентом «Голова» / «Баш» в русском и кыргызском языках

Жунусова Ж. Н., Тельмурзаева А. С.

20.

Zhussip K. P., Zhussupov N. K., Baratova M. N.

21. Formation of Kazakh novel and the role of Zhusipbek Aimautov in its creation

Zeynulina A. F., Ibrayeva А. Т.

22. Дәстүрлі халық өлеңдерін жүйелеудегі Бекмұрат Уахатовтың ғылыми - көркемдік ұстанымы

Ибраева А. Т., Жүсіпов Н. Қ.

23. Психологизмнің қазақ және шетел әдебиетіндегі даму сипаты

Искакова Ж. М., Симбаева С. О., Демесінова Л. М.

24. Использование механизмов декодирования текста на уроках чтения в классах коррекции

Кабулова Г. К.

25. Д. Исабековтің туындыларындағы трагизм

Қапасова Б. Қ., Елікпаев С. Т.

26. Қазақ баспасөзінің тарихындағы Қ. Бекхожин еңбектерінің орны

Қапасова Б. Қ., Елікпаев С. Т.

27. Рухани ізденіс әлемі

Кыяхметова Ш. А., Арсалан А.

28. The phenomenon of the art space in «The Kazakh suite» cycle of Pavel Kuznetsov

Lichman Ye. Yu., Melekhovа K. А.

29. Образ киргизии в живописи С. А. Чуйкова

Личман Е. Ю., Раимбергенов А. И.

30. Развитие традиций декоративно-прикладного искусства казахской юрты в современной художественной практике

Личман Е. Ю., Раимбергенов А. И.

31. Ағылшын тіліндегі эмоционалды және экспрессивті лексиканың қазақ тіліне берілу жолдары

Мейрамбаева А. Н.

32. Коммуникативный метод изучения русского языка как иностранного

Молдахметова С. С.

33. Студенттерді жарнамалық мәтін құрауда оқытудың белсенді әдістері

Ниязова А. Е., Жаканова Л. С.

34. Об Образах волшебных сказок как воплощении их семантических характеристик

Рахимжанов К. Х.

35. Жыраулар поэзиясын оқыту

Саржигитов Е. Т.

36. Интонация как средство выражения синтаксических отношений

Сарымбетова А. А.

37. Linguistic aspects of Kazakh surnames analysis

Seidenova S. D., Karagoishiyeva D. A., Musaly L. Zh.

38. Multilingual code-switching in Kazakhstani songs

Smakova K., Kulakhmetova M.

39. Қазақ тілі дыбыстарының архетиптік классификациясы (кіндік-нүкте және үш қоршау ұғымы негізінде)

Хасенов Б. Р., Адилова А. С.

40. Аспекты речевой культуры речи

Рахимжанова Г. Р.

41. О современных проблемах терминологии

Бейсенова Ж. С.