Материалы

Филологическая серия №3, 2018

1. Тілдік тұлғаны танудағы мәтін мен дискурс мәселелері

Абдуллаева Қ. М., Тұрышев А. Қ.

2. Қазақ-түрік тілдеріндегі шылау сөздердің лексика-семантикалық аспектісі

Абуова А. Т., Кокеева Ж. М.

3. ТКультурный концепт как единица лингвокультурологии

Алимжанова Г. М.

4. Роль метафоры в создании концептуальной системы автора

Асланян Т. М.

5. Қазақ, түрік, ағылшын тіліндегі мақалдардағы ортақтық пен ерекшеліктер

Ауелбекова Ш. Е.

6. Көркем шығармадағы автор бейнесі – көркем баяндаудың субъектісі

Әбікенова Г. Т., Сүлейменова Р. Ш.

7. Экстралингвистические факторы терминологической номинации в обучении русскому языку студентов специальности нефтегазового дела

Баймамыров С. А.

8. К вопросу о связи языка и культуры: лингвистический аспект

Бейсенова Ж. С.

9. Создание новой социально-культурной модели в процессе преподавания иностранного языка

Бимагамбетова Ж. Т.

10. Языковые особенности перевода делового стиля английского языка

Бимагамбетова Ж. Т., Махамбетжан А. Т.

11. Мрожек шығармаларының аудармалық негіздері

Бөкен Г. С.

12. Алаш зиялылары Абайдың рухани қайнарлары хақында

Бораш Б. Т.

13. Пушкин заманындағы орыс жазушыларының қазақтар туралы еңбектері

Бораш Б. Т.

14. Formation of professional reflection in future teachers of primary classes

Gauriyeva G. M., Akatayeva B. K.

15. Конверсия как разновидность транспозиции

Дуйсенбина А. Т., Дальбергенова Л. Е., Бейсембаева Г. З.

16. Б. Кенжебайұлының қазақ әдебиетінің даму тарихы жайлы концепциясы

Жанұзақова Қ. Т., Абитова Ж. С.

17. Описание лингвокультурных типажей: аспекты изучения и методологические подходы

Жаркынбекова Ш. К., Логинова М. В.

18. Abai Kunanbaev – master of the word

Zhussip K. P., Zhussupov N. K., Baratova M. N.

19. Заманауи қазақ драматургиясындағы ұлттық көркемдік ұстаным

Ибраева А. Т., Зейнулина А. Ф.

20. Формирование навыков технического перевода при обучении профессиональному русскому языку

Кабанова А. Б.

21. Түркі сөзжасамы: антропологиялық парадигма

Қасым Б. Қ., Абдуалиева А. А.

22. Formation of written correspondence in a format of business letter

Kudaibergenova M. S., Zhumabekova G. B.

23. Полиязычие как один из приоритетов современного образования и языковой культуры в Казахстане

Қурманова Ж. Б.

24. Ұлттық корпустардың жасалу мәселелері

Молдасанова А. А.

25. Структурно-семантический анализ сходств и различий между метафорой, сравнением и идиомой в английском языке

Насирли A. A.

26. Development of critical thinking as a means of formation of communicative skills in English lessons

Nurzhanova Zh. D., Zhusupova R. F., Kurmanbayeva A. B., Abaikenova N. T.

27. Балдырғандарға арналған бағалы жырлар (Қ. Мырзалиев шығармалары негізінде)

Нуркина Н. А.

28. Метафора және фразеологизмнің метафоралану құбылысы (Нұртуған мен Ерімбет шығармалары бойынша)

Өтемісова Г. Ж., Карипжанова А. О.

29. Лексикографиялық материалдар негізіндегі «Жаратушы күштер» концептісі

Рысбаева Г. Қ.

30. Араб-парсы тілдерінен енген антропонимдер

Рысбаева Г. Қ.

31. А. Байтұрсынұлы – ұлт ұстазы

Сейітова Ш. Б., Нергиз Б.

32. Ұлттың ұлттық ерекшелігі – тілінде

Сейітова Ш. Б.

33. Герменевтический подход в процессе формирования и развития межкультурной иноязычной компетенции

Сухова О. В., Решетова О. П., Мергалиев Д. М.

34. Есіл-Көкше өңірі ақындар шығармашылығының Абай Құнанбаев әлемімен үндестігі

Тлеубердина Г. Т., Әбілқасов Ғ. Ж.

35. «Кармен». Литературный контекст

Токатова Л. Е., Измайлова М. А.

36. Роль структурно-семантического анализа терминов в обучении языку специальности в техническом Вузе

Тунгушбаева Б. К.

37. Соматизм как фрагмент национальной языковой картины мира

Шахметова Н. А.

38. Развитие формообразования мемориального зодчества современного Казахстана

Иманбаева Ж. А., Нуркушева Л. Т., Самойлов К. И.

39. Қазіргі Қазақ Тілі лексикологиясын оқыту арқылы шығармашылық тұлға қалыптастыру

Ахтаева Н. Х., Сағындықұлы Б.

40. Тарихи жырлар – әдеби тілдің бір арнасы

Еспекова Л. Ә.

41. Қазақ тіліндегі функционалды етістіктер. Функционалды етістіктердің түрлері мен қолданылуы

Кужакулова С. Г.

42. Қазақ тілінің жұмсалымдық грамматикасындағы модальдылықтың зерттелу ерекшеліктері

Сабитова Л. С., Илеубаева А. К.

43. Үйренушілердің шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру

Оразакынкызы Ф., Алмабекова А.

44. Болашақ шет тілі мамандардың мета-коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру үдерісіндегі заманауи технологиялар

Сайымкулова Ш.

45. Заманауи педагогикалық технологиялар құзіретін құрастыру

Оразакынкызы Ф.