Материалы

Педагогическая серия №2, 2018

1. Виртуально-образовательная среда университета как средство формирования ИКТ-компетентности магистрантов

Д. Б. Абыкенова

2. Национальные особенности казахского этикета в деловом общении

А. К. Аипова, Е. И. Бурдина

3. Some problems of teaching foreign languages in non-linguistic universities

Assankhodjayeva I. F., Imangalieva D. B., Nurimbetova A. A.

4. Оқушылардың көркем еңбек іс-әрекетінің негізгі бағыттары

Асилбаева Ф. Б., Сыздыкбаева А. Д.

5. Методологический уровень формирования деонтологической готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования

Аубакирова С. Д.

6. Педагогикалық акмеология педагогтың үздіксіз кәсіби жетілуі жөніндегі ғылым ретінде

Аяған Е. С., Аналбекова Қ. Т.

7. Новая модель к требованиям подготовки педагогических кадров в системе начального образования

Аяпбергенова Г. С., Кульшарипова З. К.

8. Функции видов речевой деятельности в процессах развития речи

Баяндина С. Ж., Жумабаева З. Е.

9. The implementation of multilingualism in the educational system of Kazakhstan

Beisenova M. K.

10. Речевое мастерство учителя музыки в процессе общения

Джердималиева Р. Р., Ахметова А. К.

11. Использование информационных коммуникационных технологий в подготовке будущих учителей географии

Есимова Д. Д., Мухиденова М. М.

12. География пәнін оқытудағы ақпараттық технологияларды қолдану ерекшеліктері

Жагловская А. А., Сермен Г. Б.

13. Бүгінгі күнгі география сабағының ерекшелігі

Жагловская А. А., Сермен Г. Б.

14. Қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі оқушылар мен студенттерге шетел тілі негізінде рухани-ізгілікті тәрбие беру

Жунусова М. Қ., Габдуллина Б.

15. Қазақстанның мұнайлы аймақтарындағы өсімдік әлеміне мониторинг жүргізу және оқу үрдісінде қолдану әдістемесі

Ибадуллаева С. Ж., Русанов А. М., Нургалиева А. А.

16. Полиязычное образование в современном Казахстане

Каирбекова Б. Д., Исаева Ж. К.

17. Психолого-педагогические особенности обучающихся студенческого возраста

Каирбекова Б. Д., Кульшарипова З. К., Сырымбетова Л. С.

18. Бакалаврларды дайындауда компьютерлік 3D оқу-іскерлік ойындарын қолданып оқытуды ұйымдастыру

Карауылбаев С. К., Жумабаева А. М.

19. Business games in the implementation of сompetence-based approach (transition to trilingual education)

Karimova N. M., Zhumabekova G. B.

20. Өзін-өзі бағалау болашақ мұғалімнің зияткерлік әлеуетін дамытудың тетігі ретінде

Кенжебаева Т. Б., Аязбаева А .Т.

21. О подготовке физик-менеджеров в условиях интеграции образования и науки

Козыбай А. К., Искакова А. Б.

22. Development of senior school students’ reflective skills at foreign language classes

Kopzhassarova U. I., Shakenova A. E.

23. Oқушылардың бiлiм caпacын зaмaнaуи бaғaлaу ерекшеліктері

Копжасарова У. И., Aлшынбaeвa М. A.

24. Virtual chemistry laboratories for the undergraduate students of Kazakhstan

Kopishev E. E., Syzdykov A. T.

25. Особенности подготовки социальных работников за рубежом

Кудышева А. А., Антикеева С. К.

26. Аутист бала мен ата-ана арасындағы өзара қарым-қатынасты орнатудағы АВА – әдістемесінің тиімділігі

Кудышева А. А., Махадиева А. К.

27. Innovative model of «Family support service» in the educational system

Kulsharipova Z. K., Kairbekova B. D., Issabekova B. B.

28. Оқытудағы белсенді әрекеттерге негізделген қарым-қатынас

Маретбаева М. А., Алпысбаева А. К., Каукербекова Б. С., Әшірбекова А. Б.

29. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования на этапе высшего образования

Moвкебаева З. А.

30. To the issue of the CLIL-technology implementation in the university

Nurgaliyeva S. А., Tulekova G. M., Ganiyeva E. S.

31. К вопросу взаимодействия музыки и психологии

Попандопуло М. П.

32. К вопросу изучения уровня музыкально-эстетической культуры подростка

Попандопуло М. П.

33. Information technologies in teaching a foreign language in non-linguistic higher schools

Rakhimbekova G. O., Zhumadillayeva O. A.

34. Обучение повествованию как типу речи в Вузе

Рахимжанова Г. Р.

35. Категоризация возрастных номинаций человека как результат когнитивной деятельности

Сансызбаева С. К., Сагатова С. С.

36. Alternative assessment in teaching legal English for law students

Sarsebayeva A. S., Kachan O. L., Yemelyanova Ye. V.

37. Шaғын жинaқтaлғaн мектепте oқу-тәрбие прoцеciн тиiмдi ұйымдacтырудың қaзiргi тaңдaғы жaғдaйы

Caрыбекoв Қ. Н., Aбдрacилoв Г. Л.

38. Developing integrated tools «Training-testing»

Suleimenov I. E., Gabrielyan O. A., Pak I. T., Mun G. A., Koldaeva S. N., Kopishev E. E., Shaltykova D. B., Zhanbayev R. A., Tasbulatova Z. S.

39. Ценностные ориентиры воспитания креативной личности будущего педагога в социокультурном пространстве

Сыдыкова Р. Ш., Мергалиев Д. М.

40. Особенности реализации системого подхода в учебном процессе

Тарантей В. П., Аскарова А. Ж., Алдабергенова С. С., Галиева А. Т., Искакова Г. У., Алдабергенова А. С.

41. The condition for improving the educational process of the student’s independent work

Temerbayeva Zh. A., Aimolda E.

42. Научно-поисковые коммуникации в формировании личности будущего специалиста в области культуры и искусства

Хусаинова Г. А., Мергалиев Д. М., Абдалимова Ж. С.

43. Педагог беделі

Шаяхметова М. Н.

44. Мектеп пен жоғарғы оқу орнындағы білім беру мазмұнындағы сабақтастық

Копеев Ж. Б., Мубараков А. М., Култан Я.