Материалы

Филологическая серия №4, 2017

1. Исследование особенностей использования хронотопа в произведениях В. Пелевина

Абаганова А. О.

2. Адам бақытын өз қолымен жасайды (әл-Фараби еңбектері негізінде)

Абдықадырова Т. Р.

3. Лингвистический анализ эмпоронимов Павлодара

Андрющенко О. К.

4. Сравнительный анализ грамматических особенностей финского и казахского языков

Антонцев А. В.

5. Көне тұлғалы кісі есімдерінің тарихи-этимологиялық негіздері және шығу уәждері

Әбдуәлиұлы Б.

6. Әдеби ономастиканың маңызы мен қызметі

Әлімхан А. Ә.

7. Көтеш ақын толғауларындағы көркемдік шындық және құбылмалы дүние философиясы

Әлтай А. Д., Айтуғанова С. Ш.

8. Отражение виртуальной языковой личности в политическом дискурсе

Ергалиева С. Ж., Ергалиев К. С.

9. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы төрт түлік мал атауларының этимологиясы

Ерланова А. Е.

10. Сөзжасамдық ұяның сөзжасамдық әлеуеті

Есімсейтов Б. Р., Қоқышева Н. М.

11. Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық мол жылдар» романындағы стильдік айшықтар

Жанұзақова Қ. Т., Оналбаева А. Т.

12. «Аңыздың ақыры» романының көркемдік ерекшеліктері

Жанұзақова Қ. Т., Көшекова А. А., Әділбекова Л.

13. Принципы и отбор содержания обучения ИЯ в иноязычном профессионально-ориентированном обучении

Жубанова Ш. А., Тенизбаев Е. Н.

14. Problems of sadness and discouragement in the poems of M. Zhumabaev

Zhussip K. P., Zhussupov N. K., Baratova M. N.

15. Қазіргі жастар поэзиясындағы табиғат лирикасы

Карипжанова Г. Т., Муталиева Р. М.

16. Повышение эффективности применения практических навыков известных педагогов на занятиях по культуре речи

Каудырова А. О.

17. Орыс аудиторияларында кәсіби лексиканы оқытудың тиімді жолдары

Кенжемұратова С. К.

18. Контаминация в роли продуктивного словообразовательного механизма в современном английском языке

Кошекова А. Р.

19. Күрделенген аналитикалық форманттар – грамматикалық бірлік

Қарымбаева К. М., Карымбаева С. М.

20. Ұлттық байлық негіздерін жинақтаудағы «Ақжол» басылымының орны

Қапасова Б. Қ., Елікпаев С. Т.

21. «Шолпан» журналы – қазақ баспасөзінің бай мұра көзі

Қапасова Б. Қ., Елікпаев С. Т.

22. Кәсіби бағытталған қазақ тілін оқытудағы кейстерді құрастырудың тиімді жолдары

Қопаева Ә. Қ., Машрапова З. С.

23. Қазіргі жастар поэзиясындағы ауыл тақырыбы

Муталиева Р. М., Карипжанова Г. Т.

24. Топонимдік фольклор және оның жанрлық түрлері

Пангереев А. Ш.

25. Тарихи және топонимдік аңыздар

Пангереев А. Ш., Балтымова М. Р.

26. Об использовании бинарных сюжетных приемов в волшебных сказках

Рахимжанов К. Х.

27. М. Әуезов – әдебиет тарихын зерттеуші

Рахманова Н. М.

28. Ж. Аймауытовтың роман құрылысын жасаудағы ерекшеліктері

Рахманова Н. М.

29. Түркі халықтарының мәдениетіндегі рухани құндылықтар

Рысбаева Г. Қ.

30. Батырлар жыры аталымдарының номинативтік аспектілері

Сүлейменова Ә. К.

31. Қазақ пен түркі ақындарының үндестігі

Сүтжанов С. Н., Құралқанова Б. Ш., Құрманғожаева Э. С., Қабышев Т. Б.

32. Мұхтар Әуезовтың «Қарагөз» трагедиясындағы драматизм

Төлеубаева К. А.

33. С. М. Исаев және қазақ тілі мәселесі

Тұрышев А. Қ., Жұманбаева Р. О.

34. Зейін Шашкиннің «Доктор Дарханов» романының тілі

Тұрышев А. Қ., Жұманбаева Р. О.

35. Қазақ тіліндегі сөзауысым сипаты

Шақаман Ы. Б.

36. Сегментация текста оригинала при переводе с английского языка на казахский

Демесинова Г. Х.

37. Ономастикон поэтического дискурса Булата Окуджавы

Попович О. А.