Материалы

Филологическая серия №3, 2017

1. А. Бақтыгереева поэзиясының көркемдік ерекшелігінің танымдық сипаты

Абнасырова Р. Ж.

2. Көп тілді білу – заман талабы

Ажигенова С. К., Искакова Р. К.

3. Лингводидактические модели усвоения второго языка: cоциально-когнитивная перспектива

Акбаров А.

4. Национальная идентичность воплощения образа Шакарима в современном музыкальном искусстве

Альпеисова Г. Т.

5. Макроструктура словарей лингвистических терминов

Ахметбекова А. М.

6. Ағылшын тілі білімін бағалау жүйесі: отандық және шетелдік тәжірибеге шолу

Әбдіхалықова А. М., Қабылғазы А.

7. Қазақ эпосында кездесетін мотив түрлерінің ерекшеліктері

Әділбекова Л. М., Мажиева Н. А.

8. Мәшһүр Жүсіп шығармаларындағы жер-су атауларының этномәдени лексикасы

Ерланова А. Е.

9. Сұраулы сөйлемдерді оқыту әдістемесінің тиімділігі

Есенбаева Ә.

10. «Манас жыры» туралы бірер сөз

Жүнісова М. Қ., Ордабаева З. З., Рахметова А. Т.

11. Artistic approach and imagery

Zhussip K. P., Zhussupov N. K., Baratova M. N.

12. Көркем шығармадағы жалқы есімдердің семантикасы

Капанова Д. Е., Тяжина Е. Б.

13. Орыс тіліндегі көркем шығармалардағы әйел есімдерінің мағыналары

Капанова Д. Е., Хамзина З. Б.

14. Қазақ әдебиетіндегі дәстүр мен жаңашылдық

Картаева А. М.

15. Міржақып Дулатұлы шығармаларындағы публицистикалық сарын және автор ұстанымы

Күзембаев Ж. Е.

16. Қазақ тіліндегі қалып сөздердің лингвистикалық сипаты

Қасымова Ә. Ә.

17. Шәкәрім өлеңдеріндегі Абайға бағытталған реминисценция

Қорғанбеков Б. С., Зинедина А. С., Дәулет А. Ж.

18. Диахроническая константа деривационных процессов «устойчивая фраза – фразема» (на материале немецкого языка)

Кусаинова Г. И.

19. Эпостағы жар іздеу мотивінің тарихи дүниетанымдық негіздері

Мажиева Н. А., Әділбекова Л. М., Акишева Л. Б.

20. Қазақ және ағылшын тілдерін шет тілдері ретінде оқытудың салыстырмалы әдісі

Машрапова З. С., Қопаева Ә. Қ.

21. Филолог емес студенттерге арналған «Кәсіби-бағытталған ағылшын тілі» пәнінің ғылыми-әдістемелікпен қамтамасыз етілуі

Мустафаева А. А., Кулахметова М. С.

22. Проблемы использования переводческих операций при переложении стихотворений С. Есенина на немецкий язык

Омарова Р. А., Солтанбай С. С.

23. Языковая репрезентация концепта «Семья»/«Отбасы» в русской и казахской лингвокультуре

Оналбаева А. Т., Уристенбаева Ж. Н.

24. «Раушан коммунист» повесі және адам-қоғам-автор

Рахманова Н. М.

25. Ғасырлық туындының басты бағдары – ел тұтастығы

Рахманова Н. М., Таласпаева Ж.

26. Жұмекен өлеңдеріндегі ғаламның тілдік бейнесі

Сабирова Г. Н., Есқалиева Ж. А.

27. Компаративные конструкции в произведениях Г. Ибрагимова

Сагдиева Р. К., Хуснутдинов Д. Х.

28. Д. Исабековтың «Қарғын» романындағы Жасын бейнесі

Сұлтанбекова Ж. К., Көшенова Т. И., Жундибаева А. К.

29. Иранбек Оразбаев поэзиясының көркемдік ерекшеліктері

Такиров С. У., Жумагелдин Ж. Ш.

30. Ежелгі түркі руханияты: мәңгілік елдің тарихи негізі

Тұрышев А. Қ., Жұманбаева Р. О.

31. Активное обучение как средство развития познавательной деятельности

Хаирова Г. М., Шаймаганбетова Ж. Ж., Рахметова А. Т.

32. Теоретические предпосылки развития коммуникативной компетенции на основе текста

Хаирова Г. М., Рахметуллина М. А., Темирова А. А., Рахметова А. Т.

33. Формулы социолингвистического профиля стран

Шайбакова Д. Д.

34. Қазақ фольклорындағы хат-өлеңдердің кейбір мәселелері мен маңызды тұстары

Шайкенова Ж. Ш.

35. Средства реализации речевого акта «Просьба» в русском и китайском языках

Явэй Ху

35. Міржақып Дулатовтың қазақ публицистикасына қосқан орасан үлесінің айнасы – «Айқап»

Мұқышева Қ.