Материалы

Филологическая серия №2, 2017

1. Қазақ халқы мәдениеті мен өнерінің биік шыңы сал-серілік дәстүр

Азамат Т., Жанайхан Е.

2. «Алпамыс батыр» жырының жиналу тарихы

Алпысбаева Қ. Б.

3. Реалии как лингвокультуремы и их контрастивно-когнитивный анализ

Аюпова Г. К.

4. Сөйлем соңына қойылатын тыныс белгілердің қосымша қызметтері

Әділбекова Л. М., Ескермесова Г. А.

5. Лингвокультурологический аспект рекламного текста

Балмагамбетова Ж. Т., Кенжегулова А. С.

6. Тарихи романдардағы билер бейнесінің сомдалуы

Балтымова М. Р.

7. Болашақ педагог маманның ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілігін қалыптастыру

Бегалиева С. Б.

8. Модусные смыслы в художественном творчестве Бахытжана Канапьянова

Григорьева И. В.

9. Изучение категории аспектуальности в исторической перспективе

Дюсекенева И. М.

10. Т. Қожакеевтің қазақ сатирасы туралы зерттеулері

Елікпаев С. Т.

11. Қазақ этнопедагогикасының ұлттық тәрбиеге қосар үлесі

Жанайхан Е., Азамат Т.

12. Современная языковая ситуация в Республике Казахстан (социолингвистический аспект)

Жетписбаева Б. А., Шункеева С. А.

13. Қазақ тіліндегі статикалық кеңістік қатынастың берілуі: көмекші есімдер мен үстеулер

Жолшаева М. С.

14. Oratory in the manuscripts by Mashkhur Zhussip

Zhussupov N. K., Baratova M. N.

15. Қазақ әдебиеттану ғылымының Абызы

Зейнулина А. Ф.

16. «Тіл мәдениеті және іскери риторика» пәнінде поэтикалық шығармаларды пайдалану тәжірибесінен

Зекенова А. Ж.

17. Роль ИКТ в формировании информационного общества

Ибраев М. А., Әубәкір Р. М.

18. Үшінші мыңжылдықтағы қазақ әдебиетінің көркемдік тағылымы

Ибраева А. Т.

19. Выражение количества в китайском языке с позиции носителя русского языка

Ибраимова Ж. Ж.

20. К вопросу о литературном аспекте евразийства: русская словесность ХVIII века

Иост О. А.

21. Дәріс академиялық дискурстың жанры ретінде

Искакова Г. Н.

22. Idioms with subordinate and coordinating structures

Ismagulova G. K., Kulakhmetova M. S.

23. Қазақ шешендігінің кейбір мәселелері

Көшекова А. А.

24. «Бақыт» концептісінің танымдық сипаты

Қаирбаева Қ. Т.

25. Ою-өрнек атауларының символдық мәні

Қаирбаева Қ. Т., Жарикова Д. Р., Доскенова Қ. А.

26. Ә. Бөкейхановтың жер мәселесі туралы мақалалары

Қапасова Б. Қ.

27. Қазақ баспасөзінің тарихы және Қ. Бекхожин еңбектері

Қапасова Б. Қ., Елікпаев Т. С.

28. Тіл кеңістігіндегі визуалды ақпараттардың прагматикасы (Астана қаласы мысалында)

Қоңыратбаева Ж. М., Тусупбекова М. Ж.

29. Signed-symbolic system is a compound at organization of space of a nomad

Lichman Ye.Yu., Zhanaykhan E.

30. Symbolic of color in Eastern cultures

Lichman Ye. Yu., Zhanaykhan E.

31. О некоторых способах образования арабских военных терминов

Мустафаева А. А.

32. Аналитикалық септіктің қолданыстағы мағыналары туралы

Мұхамади Қ. Т.

33. Грамматикалық жүйенің құрылымдық және функционалды аспектіде зерттелуі

Оданова С. А.

34. Ұлттық тілдік тұлға және оның негізгі белгілері

Оданова С. А.

35. Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі

Оралбекова А. К.

36. Фразеологизмдердің семантикалық және лингвомәдени сипаты

Ордабекова Х. А.

37. Қазақ айтысының жанрлық жүйесі

Рахымов Б. С., Ельшибекова Н. Х.

38. Түркі халықтарының мәдениетіндегі рухани құндылықтар

Рысбаева Г. Қ.

39. Тележүргізушілер тіліндегі модальділік көрінісі

Сатмухамбетова Қ. С., Әділова А. С.

40. Дулат Исабековтің «Тор» пьесасындағы дәуір шындығы

Сұлтанова Б. М.

41. Мәдениеттер тоғысында қалыптасқан түр-түс атаулары

Таласпаева Ж. С., Қадыров Ж. Т.

42. Кәсіби бейвербалды амалдар

Түйте Е. Е., Кенжебеков А. Х.

43. Қазақ өлеңінің графикалық құрылымы

Үсен А. Ә.

44. Тыңдалым дағдыларын қалыптастыру және дамытудың әдіснамасы мен тәжірибесі

Шабажанова С. К., Картова А. Ш.

45. Когнитивная интерпретация метафоры в условиях политической коммуникации

Шахметова Н. А., Самсенова Г. С.

46. Онимдердің фразеологиялық тіркестердегі қызметі (қазақ және орыс тілдерін салыстыру негізінде)

Шахметова Н. А., Нажмиден А. Б.

47. Azerbaijani-Georgian literary relations through historical development process

Chobanov M.

48. Ғасырлар тоғысындағы көсемсөзші – Қорабай Жапанов

Мұқышева К.