Материалы

Филологическая серия №1, 2017

1. К вопросу о синтаксическом строе научной речи

Алтынбекова Г. К.

2. Понятийная основа зевгматической конструкции (на материале английского языка)

Андрюхина М. С., Решетова О. П., Сухова О. В., Мергалиев Д. М.

3. «Қаһар» романындағы Кенесары бейнесі

Әбдіқалық К. С., Тоқташбай А. Қ.

4. Тілді салғастырмалы грамматика арқылы оқытудың тиімділігі

Әміреев Н.

5. Специфика прагматического потенциала лексемы ‘create’ (на материале British National Corpus)

Балхимбекова П. Ж.

6. К вопросу о языковом сознании

Бахралинова А. Ж.

7. Жаһандық жағдайда көпмәдени білім беру

Бектурова Ж. Б., Карипжанова А. О.

8. Сатирадағы кейбір мәселелер (қазақ-поляк шығармалары негізінде)

Бөкен Г. С.

9. Қазіргі әдебиеттану ғылымындағы постмодернизм және оның зерттелуі

Жанұзақова Қ. Т., Абдуманапова Ж.

10. ХХ ғасыр басындағы қазақ прозасындығы сентиментализм көріністері

Жанұзақова Қ. Т., Алейдарова О. С.

11. Қ. Түменбай прозасындағы көркемдік стиль мәселесі

Жанұзақова Қ. Т., Жалғасбай А.

12. Қазақ публицистикасындағы «Тәуелсіздік» концептісінің қолданылуы

Жұмабекова Г. А.

13. К проблеме о номинацентрических пословицах в русском и казахском языках

Жумабекова Г. А., Абдракова А. Б.

14. The peculiarities of Mashkhur Zhussip’s collection work

Zhussupov N. K., Baratova M. N.

15. Некоторые особенности перевода терминологии в английском языке в текстах по ИС и их сопоставление в двуязычной ситуации

Изюмова Т. С., Какжанова Ш. А.

16. К вопросу о литературном аспекте евразийства: духовные истоки древнерусской словесности

Иост О. А.

17. Жазушы Н. Дәутайұлы әңгімесіндегі суреткерлік шешім

Ислам Д. А., Ержанова С. Б.

18. «Шаһнама» және оқиғалы өлең

Ислам Д. А., Ержанова С. Б.

19. Психологизмнің қазақ және шетел әдебиетіндегі даму сипаты

Искакова Ж. М., Демесинова Л. М.

20. Оксюмороны как контекстуально эмотивные единицы

Кажигалиева Гж. А., Оналбаева А. Т.

21. Символический потенциал заимствованного слова (на материале современного русского языка)

Казкенова А. К.

22. Netspeak: the language of the internet

Kairbayeva K., Zhumabekova B. K.

23. Көркем шығармадағы ономастика ономастикалық зерттеудің негізгі бағыты

Капанова Д. Е., Рустемова С. К.

24. Ономастикалық ғылымның даму тарихынан

Капанова Д. Е., Алимжанова Б. Е.

25. М. Барманқұлов: теледидардағы очерк пен телефильм

Капасова Б. К.

26. Алғашқы қазақ басылымдарындағы жарнама және алғашқы нарық қатынастарының белгілері

Қапасова Б. Қ.

27. Саяси-экономикалық мәселелерге қатысты жарнамалар

Қапасова Б. Қ., Елікпаев С. Т.

28. Қазақ тіліндегі магиялық дискурстың ерекшеліктері

Қарағойшиева Д. А., Шарипова Г. С., Нургалиева У.

29. Methods of legal terms translation in different types of agreements

Kachan O. L., Yemelyanova Ye. V., Sarsenbayeva A. S.

30. Ортологиялық лексикография: қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігінің басылымдары туралы

Қобланова А. Ж.

31. Шешендік өнер – ұтымды іскери қарым-қатынас кепілі

Қожахметова Б. Р.

32. Картина мира и языковая картина мира в системе знаний о действительности

Кузембаева Г. А.

33. Өзбек әдебиетіндегі жәдитшілдік жаңғырығы

Құралқанова Б. Ш.

34. Формирование среды города Павлодара в начале XVIII-начале XX веков

Личман Е. Ю., Жанайхан Е.

35. История развития архитектурно-художественной системы Павлодара в советский и постсоветский периоды

Личман Е. Ю., Жанайхан Е.

36. К проблеме воссоздания вещного мира в турецко-русском переводе

Мирзоева Л. Ю., Сюрмен О. В.

37. Пушкинский код в романе А. Иванова «Географ глобус пропил»

Московкина Е. А., Мергалиев Д. М.

38. Универсальные и национально-специфические особенности невербального общения

Оналбаева А. Т., Кабылбек А.

39. The methodological system of using project method in the process of teaching English language

Paztaeva R. S.

40. Нейролингвистиканың негіздері

Самекбаева Э. М.

41. Өңіріміздің өнер майталмандары – еліміздің мақтанышы

Сарваров П., Нартай Н. Қ., Джексембекова М. И.

42. Интерпретация категории коннотации и связанных с ней явлений семантики слова

Сурова Д. С.

43. On mental structuring of the text via the presupposition base

Tovmasyan H. Zh.

44. Отандық білім-ғылым кеңістігі һәм Ы. Алтынсарин мұрасы (Халық ағартушысы Ы. Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» хақында)

Тұрысбек Р., Сұлтанова А.

45. Characteristics of teaching a foreign language in distance learning

Urazbayeva S. A.

46. К вопросу о современной языковой подготовке к профессиональной деятельности

Бейсенова Ж. С.