Материалы

Педагогическая серия №4, 2016

1. Болашақ педагогтардың даярлығын дуальді-бағдарлық оқыту жағдайында жетілдіру

Әбдіғапбарова Ұ. М.

2. Scientific and pedagogical conditions of foreign students’ adaptation to the multicultural educational environment

Akbayeva G. N.

3. Есептің құрылымын күрделендіру арқылы білім қалыптастыру

Алпысов А. Қ., Оспанова Н. Н.

4. Ортағасырлық түркі ойшылдары идеяларының өзара үндестігі

Ахметов Т. Ә.

5. Ұлттық музыка арқылы оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру мәселелері

Ахметова А. Қ.

6. СТЖД кездесетін мектепке дейінгі ересек жастағы балалардың байланыстырып сөйлеу тілін дамытуда мнемосызбаны қолдану

Байчинов Р. Т., Коккозева К. Ш.

7. Мектептерде ағылшын тілін оқытудың заманауи технологиялары

Дүкембай Г. Н., Зүнімова Г. Д.

8. Кәсіби мамандардың біліктілігін үздіксіз білім беру жүйесі арқылы жетілдіру мәселелері

Жанайхан Е., Хырхынбай Ж.

9. Социогуманитарная динамика: общенаучные и естественнонаучные методы исследования

Жантілесова А. Б., Кульшарипова З. К., Исабекова Б. Б., Исабеков Ж. Б.

10. Реализация новых подходов к выявлению и развитию одаренных детей как одно из условий модернизации образования

Завалко Н. А., Стеблецова И. С., Айтпаева Ж. Ж.

11. Лингвистическая позиция и экономическая оценка эффективности инновации в образовательных процессах

Исабеков Ж. Б., Кульшарипова З. К., Махметова Н. К., Сергазина Ж. Ж.

12. Формирование деонтологической готовности будущего учителя сельской школы

Каирбекова Б. Д.

13. Кіші мектеп жасындағы оқушының ойлау қабілетін дамытуда логикалық есептерді пайдалану әдістемесі

Кененбаева М. А., Байменова А. Г.

14. Бастауыш мектептің математика сабағында оқушыларды өзін-өзі тексере білуге үйрету.

Кененбаева М. А., Калкенова А. М.

15. Бастауыш мектептің математика сабағында заманауи технологияларды қолдану әдістемесі

Кененбаева М. А., Қабыкен Д. Н.

16. Предпосылки построения теории рейтинга университетов: к обоснованию понятия целевого рейтинга

Копишев Э. Е., Сулейменов И. Э., Мун Г. А., Панченко С. В., Ниязова Г. Б.

17. Generative education and its functional relevance in higher education

Kulsharipova Z. K., Issabekova B. B., Zhantlessova A. B., Issabekov Zh. B.

18. Қазіргі педагогикалық білім берудегі тұжырымдамалық тұғырлар

Қалиева Э. І., Егенисова А. Қ.

19. Формирование лидерского потенциала в вузе

Кударова Н. А., Попандопуло А. С.

20. Formation of leadership potential in high school

Kudarova N. A., Popandopulo A. S., Kazhikenova G. M.

21. Модель формирования лидерских компетенций в системе субъектно-объектных отношений

Кудышева А. А., Зенов К. М.

22. Теоретические предпосылки инновационного метода ритмического воспитания в высшем музыкальном образовании Казахстана

Кузбакова Г. Ж.

23. Народная педагогика как объект исследования этнопедагогической науки

Магауова А. С.

24. Тоғызқұмалақ зияткерлік ұлттық ойынының жарыстарына қатысушы спортшылардың негізгі міндеттері мен тәртібі

Марчибаева У. С., Тажигулова Б. М., Актаев С. К.

25. Академическая мобильность и программа привлечения зарубежных ученых в образовательном процессе Павлодарского государственного университета имени С. Торайгырова

Мергалиев Д. М., Абдалимова Ж. С.

26. Professional English in training of psychology and pedagogy students

Murzina S. A., Aipova D. A.

27. Оқушыларды графикалық жобалау негізінде компьютерлік модельдеудің әдістеріне үйрету

Мусатаева И. С., Каликанова А. А.

28. Некоторые аспекты развития креативности учащихся

Мучкин Д. П.

29. Студенттердің өздік жұмысы болашақ маманның жеке әлеуетін дамытудың факторы ретінде

Нургалиева М. Е.

30. Инклюзивті білім беру жағдайында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары

Оралбекова А. К.

31. Жоғары оқу орындарында шет тілін оқытудың қазіргі тиімді әдістері

Рахимбекова Г. О., Зұлпыхар Ж. Е.

32. Научно-теоретические предпосылки формирования вторичной языковой личности в языковом вузе

Сагимбекова Г. Е.

33. Модель профессионально-значимых компетенций специалиста в юридической области

Сагитова Ж. М., Мырзамбетова Ж. К., Сарсенбаева А. С.

34. Баскетболдағы тактикалық дайындықты оқу-жаттықтыру үдерісіне енгізу әдістері

Сейсенбеков Е. К., Тастанов Ә. Ж., Әшімханов Ғ. Р., Тугелбаев Е. Н.

35. Әскери мектеп оқушыларының әскери мектеп-интернатындағы оқу жағдайларына әлеуметтік-психологиялық бейімделу ерекшеліктері

Тауланов С. С., Аширбаева Н. Н.

36. Distance learning as a condition for improving the cognitive activity of engineering specialties students

Temerbayeva Zh. A., Temerbayeva A. E.

37. Adaptation of first-year students as a basis for further successful education

Temerbayeva Zh. A., Temerbayeva A. E.

38. К вопросу формирования профессиональных компетенций

Тнимова Г. Т., Турсынбекова Ж. Д.

39. Проблемы формирования управленческого потенциала у студентов технических специальностей в вузах Казахстана

Тулекова Г. М., Калдыбаева А. Т.

40. Культурологические аспекты образования

Уайханова М. А., Ушакова Н. М.

41. Понятие «Профессиональное самоопределение» в зарубежной педагогической литературе

Утемуратова Б. К.

42. Синхронный метод исследования и идентификация понятий в дидактике

Ушакова Н. М.

43. Методологические основы инновационного инженерного образования при изучении дисциплины «Экология и ОБЖ»

Хамзина Ш. Ш., Матвеева Н. И.

44. Білімді игеру өнімділігін және кәсіби бағытын арттыруда бақылау-эксперименттің тиімділігі

Хырхынбай Ж., Сарымова Ш. Н.

45. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры школьников

Шавалиева З. Ш.

46. Основные этапы развития системы профессионально-технического образования карагандинской области в 1960-1970 годы

Шрайманова Г. С., Турсынова Ж. Ж., Тажигулова Г. О., Казимова Д. А.