Материалы

Филологическая серия №4, 2016

1. Тарихи бейне: көркемдік-эстетикалық дәстүр

Абуталиева А. А.

2. Культура речи и нормы языка

Азаматова А. Х.

3. Көркем шығармадағы баяндау деңгейі

Аймұхамбет Ж. Ә., Байтанасова Қ. М.

4. О влиянии конфликтности и социального статуса на речевое поведение коммуникантов

Акошева М. К., Рахимжанов К. Х.

5. Дидахмет Әшімханұлы шығармаларындағы адам және қоғам

Ақтанова А., Жундибаева А. К.

6. Шетел тілдерін үйретуде мобильді оқытуды қолданудың тиімділігі

Аубакирова Қ. Қ., Мустафаева А. А., Кулахметова М. С.

7. Ленинградтық өрендерім

Әбдіқалық К. С., Әділбекова Л. М., Нуртазина А. О.

8. Қазақ тілін меңгертуде өздік жұмыстарды қолданудың психологиялық негіздері

Әділбекова Л. М., Ерғожина Ш. Л., Артукматова З. М., Дүйсен Р. Ж.

9. Қазақ тіліндегі «гүл» концептісінің ассоциативтік-символдық сипаты

Әділбекова Л. М., Балапанова Э. М.

10. Ұлы мектеп

Әділбекова Л. М., Елшиева С. А.

11. Халық ақыны

Әбдіқалық К. С., Әділбекова Л. М., Керимкулова Б. К.

12. С. Досановтың «Аруана» шығармасындағы қазақы уақыт өлшем бірліктерінің мәні

Бекбосынова А. Х., Қарабасова Қ. М.

13. Художественный образ как отражение исторической действительности (на примере образа женщины в средневековой литературе Германии и Древней Руси в XII-XIII вв.)

Бобкова Е. А., Шагбанова Х. С.

14. Шет тілін орта буында оқытуда жаңа технологияны қолдану

Дощанова М. С.

15. Distinctive peculiarities of the regional toponymy

Yekibayeva N. A., Zinurin D. K.

16. Phraseological units and words in modern English language

Yekibayeva N. A., Zinurin D. K.

17. Время и пространство эпического произведения (по роману-эпопее М. Ауэзова «Путь Абая»)

Жетписбаева А.

18. Қазақ хандығы және мемлекетшіл әдебиет

Жұмағұлов А. Б.

19. ХV-ХVІІІ ғасырлардағы жыраулар мұрасының зерттелуі

Жұмағұлов С. Б., Жұмағұлов А. Б.

20. Тілдік емес жоғары оқу орындарының көп тілді оқыту топтарында шет тілін оқытуда сын тұрғысынан ойлау дағдысын қалыптастыру және дамыту

Жумадиллаева О. А., Рахимбекова Г. О.

21. Mashkhur Zhussip’s ideas and viewpoints

Zhussupov N. K., Baratova M. N.

22. Ілияс Есенберлин шығармашылығындағы ұлттық руханияттың көркемдік сипаты

Зейнулина А. Ф.

23. Жазушы шеберлігі мен көркем қаһарман әлемі

Зейнулина А. Ф.

24. Қазіргі қазақ романындағы көркем антропология сипаты

Ибраева А. Т.

25. Қазіргі қазақ романындағы ұлттық дүниетаным мен көркем характер

Ибраева А. Т.

26. Сопоставительное изучение концепта «любовь» в немецкой и английской языковых картинах мира

Исмагулова Г. К., Капанова Д. Е.

27. Этнофразеологизмдердің тілдік табиғаты

Қазанбаева А. З., Жуынтаева З. Н., Тұрсынова М. А.

28. Ағылшын тіліндегі ақтау сөйлеу актілері

Капанова Д. Е., Исмагулова Г. К.

29. Нәзира дәстүріндегі қисса жанры

Қожағұлов С. Қ.

30. Көркем дискурстағы поэтикалық символ мәселесі

Қоңыратбаева Ж. М.

31. Особенности развития казахстанского искусствоведения

Личман Е. Ю.

32. Художественный образ казахской степи в творчестве казахстанских живописцев

Личман Е. Ю.

33. Turkic and Kazakh signs in modern visual art of Kazakhstan

Lichman Ye. Yu.

34. Становление художественного образования в Казахстане в 20-30-е годы XX века

Личман Е. Ю., Жанайхан Е.

35. Формирование художественных традиций в Павлодаре в 1920-1960-е годы

Личман Е. Ю., Жанайхан Е.

36. Сәлемдесу кезінде қолданылатын ым-ишараттар

Мағжан С., Адиева П.

37. Көркем шығармаларда кездесетін просодикалық амалдар

Мағжан С., Адиева П.

38. Қазақ және қазіргі қыпшақ тобы тілдеріндегі етістік және оның түбір негізі

Мейрамбекова Л. К.

39. Алматы қалалық сауда орталықтарындағы тілдік жағдаяттың көрінісі

Мәмбетова М. Қ., Анарбекова Ұ. Ү.

40. Историко-культурный контекст невербального общения как отражение глубинных констант национального менталитета

Оналбаева А. Т., Жанузакова К. Т.

41. Қазақ тіліндегі құпия түсініс тәсілдерінің бейвербалды амалдар, таңба, жаргон арқылы берілуі

Сатеевa Б. С., Мизанбаева Г. Ш., Рахымбаева Б. О.

42. ... Қозғауға керек қолғабыс (Шәкәрім және Гете поэзиясындағы ой, сөз, іс бірлігі идеясы)

Сейсекенова А. Б., Есіркепова К. Қ., Қанапина С. Ғ.

43. Поэзиядағы табиғат пен жаратушы бірлігі

Сейсекенова А. Б., Есіркепова К. Қ., Қанапина С. Ғ., Кадырова Б. М.

44. Шәкәрім шығармаларындағы пәнші және дінші мәселесі

Сейсекенова А. Б., Есіркепова К. Қ., Қанапина С. Ғ.

45. Гендерлік рөлдердің тілдік әлеуметтік мәні

Шоқым Г. Т.ф