Материалы

Филологическая серия №1, 2016

1. Жырлардағы кейіпкерлердің коммуникация мәселесі

Адиева П., Мағжан С.

2. Фольклордағы диалогтың зерттелу деңгейі

Адиева П., Мағжан С.

3. Батырлық жырындағы бейнелеу құралдарының қызметі

Айтбаева Б. М., Мәуленова Б. М., Мәуленова Ә. М.

4. Түркі тілдеріндегі арабизмдер (қазақ, башқұрт тілдері материалдары негізінде)

Аитова Н. Н., Сапина С. М.

5. Коммуникация в социальных сетях как инструмент продвижения высшего учебного заведения (на примере вузов Павлодарской области)

Алиясова А. В.

6. Integrating reading and writing into the context of CLIL classroom: some practical solutions

Aliyassova A. V.

7. Қазақ пен орыс халқының мақал-мәтелдерін салыстыру

Анафина Н. К., Садыкова Л. Н., Күнгозина Д. Қ.

8. Іскерлік қатынастағы жазудың рөлі

Әміреев Н. Ә., Бегалиева Л.

9. Тіл және ойлау

Әубәкір С. С., Трушев А. Қ.

10. Қазақ және ағылшын тілдеріндегі фразеологияның бірнеше саты арқылы қалыптасуы

Байдрахманов Д. Х., Сейтешева Т. А.

11. Многообразие типов музыкально-поэтической формы в песнях Жаяу Мусы как результат межкультурного взаимодействия

Бердибай А. Р.

12. Характерные особенности профессионального подъязыка музыки

Джансеитова С. С., Сулеева Г. С., Машимбаева А. Ж.

13. Проблемы современной русской академической неографии

Ефремов В. А.

14. Смағұл Елубайдың «Жалған дүние» романындағы символикалық образдар

Жанұзақова Қ. Т., Оңалбаева А. Т.

15. Ж. Әбдіраш өлеңдеріндегі жанрлық ізденістер

Жанұзақова Қ. Т., Омарова Д.

16. Қазақ прозасындағы «мифологиялану» үдерісі

Жарылғапов Ж. Ж.

17. Роман жанрының ғылыми типологиясы хақында

Жарылғапов Ж. Ж.

18. Темірхан Медетбектің тәуелсіздік жылдарындағы публицистикасы

Жұмабекова Г. А.

19. Mashkhur Zhusip and people’s mind

Zhussupov N. K., Vafeev R. A., Baratova M. N.

20. Профессиональный подъязык как форма знакового представления научных знаний

Исаева Ж. Т., Тунгушбаева Г. Ж.

21. Тұрсынбек Кәкішев және сәбиттану мәселелері

Қадыров Ж. Т., Жәмбек С. Н.

22. Қазіргі қазақ поэзиясындағы постмодернизм

Керімбекова Б. Д.

23. Арнайы мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетін дамытуға бағытталған когнитивті лингвомәдени кешенді үлгілеу

Косбармахова А. А.

24. Қазақ тілі орфоэпиясын оқытуда ескеретін мәселелер

Күдеринова Қ. Б.

25. Елдің туристік имиджін арттыруда лингвоелтанымдық сөздік жасаудың маңызы

Құрманбаева Ш. Қ.

26. «Күлу» просодикалық амалының негізгі идеялары

Мағжан С.

27. Таңба ишараттардың семантикасы

Мағжан С.

28. Ахмет Байтұрсынұлы «Қырық мысалының» кейбір тілдік ерекшеліктері

Мажитаева Ш., Кабыкен Ж.

29. Тілді көпдеңгейлі жүйемен оқыту

Мәуленова Б. М., Сапина С. М.

30. Бальзак, Достоевский және қазақ жазушылары шығармаларындағы портрет жасау шеберлігі

Муталиева Р. М., Муталиева Р. М.

31. Проксемический аспект невербальной коммуникации

Оналбаева А. Т., Жанузакова К. Т.

32. «Этнос» және «ұлттық мінез» концептілерінің мазмұны туралы

Саметова Ф. Т.

33. XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетін зерттеудің кейбір мәселелері

Сартбаева Д. Қ., Шайхыстамова М. Б.

34. Газет жарияланымдары этностереотиптерінің контент-талдауы

Таусоғарова А. Қ.

35. Литературный язык поэтов XV-XVII веков

Трушев А. К., Кабышев Б. Б.

36. Литература Республики Алтай: в поисках идентичности

Шастина Т. П.